New Mexico mesas
"New Mexico Mesas" - 9" x 12" - Oil on Canvas